Mối quan tâm về chấn động đã tạo ra rất nhiều thay đổi trong thế giới thể thao.

Đầu tiên, dường như đã có nhiều nghiên cứu về nguyên nhân và ảnh hưởng của chấn động giữa các vận động viên tham gia nhiều môn thể thao.

Các nhà tâm lý học và nhà thần kinh học đang xem xét những tác động dài hạn và ngắn hạn mà những loại chấn thương này có thể gây ra đối với các đối thủ.

Thứ hai, các nhà sản xuất thiết bị hiện đang tìm cách thiết k…